Korzyści z podejmowania regularnej aktywności fizycznej przez osoby starsze = The benefits of regular physical activity for the elderly

U. Kaźmierczak, A. Radzimińska, M. Dzierżanowski, I. Bułatowicz, K. Strojek, G. Srokowski, W. Zukow

Abstract


Kaźmierczak U., Radzimińska A., Dzierżanowski M., Bułatowicz I., Strojek K., Srokowski G., Zukow W. Korzyści z podejmowania regularnej aktywności fizycznej przez osoby starsze = The benefits of regular physical activity for the elderly. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(1):56-68. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.13935

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%281%29%3A56-68

https://pbn.nauka.gov.pl/works/524287

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13935

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.06.2014. Revised 05.10.2014. Accepted: 25.12.2014.

 

Korzyści z podejmowania regularnej aktywności fizycznej przez osoby starsze

The benefits of regular physical activity for the elderly

 

Kaźmierczak U.¹, Radzimińska A.¹, Dzierżanowski M.², Bułatowicz I.¹, Strojek K.¹, Srokowski G.¹, Zukow W.³

 

Katedra Fizjoterapii CM UMK w Toruniu

1Zakład Kinezyterapii i Masażu Leczniczego UMK CM w Toruniu

²Zakład Terapii Manualnej UMK CM w Toruniu

3Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Słowa kluczowe: regularna aktywność fizyczna, osoby starsze.

 

Keywords: regular physical activity, elderly.

 

Abstrakt

W państwach rozwiniętych i rozwijających się coraz większą grupę społeczeństw stanowią seniorzy.

Świadomość problemu spowodowała podjęcie powszechnej dyskusji ekspertów i praktyków z dziedzin medycznych na temat konieczności działań niezbędnych dla zapewnienia społeczeństwom pomyślnej starości.

Od dawna wskazuje się, że brak aktywności ruchowej jest dla zdrowia niebezpieczny.

Starzeniu się układu sercowo-naczyniowego towarzyszy dużo niekorzystnych zmian strukturalnych, czynnościowych i biochemicznych. Za typowe dla tego okresu zmiany uważa się osłabienie możliwości relaksacji włókien mięśniowych, co może być przyczyną rozkurczowej niewydolności serca.

Trening zdrowotny – jest rodzajem aktywności fizycznej wykonywanej z powodów medycznych. Celem jest uzyskanie efektów fizycznych oraz psychicznych przeciwdziałających zmniejszaniu się zdolności adaptacyjnych organizmu.

Eksperci przekonują osoby starsze o korzyściach płynących z aktywnego fizycznie stylu życia. Bogate piśmiennictwo poruszające tematykę medycznych aspektów procesu starzenia, mówi o niezaprzeczalnym znaczeniu ruchu dla toczących się w ludzkim ciele procesów inwolucyjnych. Aktywność fizyczna odpowiednio dozowana jest w stanie wyraźnie zmniejszyć negatywny wpływ tych zmian i jak najdłużej pozwolić utrzymać zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. Zauważono, że systematycznie dozowany wysiłek fizyczny zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób np. cukrzycy, miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca.

Liczne badania naukowe i bogate piśmiennictwo gerontologiczne przedstawiają najnowsze doniesienia specjalistów o tym, jak należy prawidłowo przygotować i prowadzić trening fizyczny z osobami starszymi. Ludzki organizm zaczyna starzeć się około 20-25 roku życia. Zmiany dotyczą wszystkich układów ciała. Najbardziej odczuwalne w życiu codziennym są te, które zachodzą w układzie krążeniowo-oddechowym i mięśniowo-szkieletowym. Trening fizyczny dla osoby starszej, aby był skuteczny i bezpieczny, powinien być skonstruowany i nadzorowany przez specjalistę.

 

Abstract

In developed and developing countries an increasing group of societies are seniors. Awareness of the problem has led to widespread discussion of experts and practitioners from the fields of medical devices on the need for the measures necessary to ensure that societies successful old age. For a long time, indicates that the lack of motor activity is dangerous to health. Aging of the cardiovascular system is accompanied by a lot of adverse structural changes and biochemical function.

For typical of this period of change is believed to be weakening the possibility of relaxation of the muscle fibers, which may cause diastolic heart failure. Training of health-is a type of physical activity performed for medical reasons. The goal is to get mental and physical effects against reducing the adaptability of the body. Experts are finding older people about the benefits of a physically active lifestyle. Rich writing evocative theme of medical aspects of the aging process, speaks of undeniable importance for traffic in human flesh involutional processes. Physical activity appropriately dosed is able to clearly reduce the negative impact of these changes and as long as you can afford to maintain the physical, mental and social health. It was noted that systematically dosed exercise reduces the risk of many diseases, eg. diabetes mellitus, atherosclerosis, coronary heart disease.

Numerous scientific studies and extensive external links gerontologiczne submit the latest reports of professionals about how to properly prepare and conduct physical training with the elderly. The human body begins to age about 20-25 years of age. The changes apply to all body systems. Most felt in everyday life are the ones that occur in the breathing cardiopulmonary and musculo-skeletal. Physical training for older persons, in order to be effective and safe, should be designed and supervised by a specialist.


Keywords


regularna aktywność fizyczna, osoby starsze, regular physical activity, elderly.

Full Text:

PDF

References


Łukasik A., Barylski M., Irzmański R. Rehabilitacja osób w wieku podeszłym terapia z wyboru dla starzejącego się społeczeństwa, Geriatria 2011, 5: 315-323.

Wolska O., Zaborowska-Sapeta K., Kiebzak W., Kowalski I.M.,Torres. Rehabilitacja seniorów – aspekty kliniczne i planowanie terapii. Pol. Ann. Med., 2009, 16(1): 148-159.

Pasek T., Pasek J., Sieroń A. Leczenie ruchem(kinezyterapia) pacjentów w podeszłym wieku, Gerontol. Pol., 19(2): 68-76.

Makowiec-Dąbrowska T. Wpływ aktywności fizycznej w pracy i życiu codziennym na układ krążenia, Forum Med. Rodz. 2012, 6(3):130-138.

Weiss M., Zembaty A.: Fizjoterapia. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2000.

Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J. Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Rowe J.W., Kahn R.L. Successful aging, Gerontologist 1997, 37: 433-440.

Borowicz A.M., Wieczorowska-Tobis K. Fizjoterapia w geriatrii. Atlas ćwiczeń, Wyd.1, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2013.

Gębka D. Kędziora-Kornatowska K. Korzyści z treningu zdrowotnego u osób w starszym wieku, Probl. Hig. Epidemiol. 2012, 93(2): 256 – 259.

Kulik T.B., Janiszewska M., Piróg E. i wsp. Sytuacja zdrowotna osób starszych w Polsce i innych krajach europejskich, Med. Ogólna 2011,17(2): 90-95.

Kostka T. Zalecenia dotyczące promowania i programowania aktywności ruchowej u osób starszych. Kurs do specjalizacji z geriatrii nr 5-744-12-210-2009 (7-8 maja 2009) pt.: Zasady rehabilitacji ruchowej osób starszych (aktywność ruchowa i odżywianie w promocji zdrowia i rehabilitacji osób starszych).

Jajor J., Nonn-Wasztan S., Rostkowska E., Samborski W. Specyfika rehabilitacji ruchowej osób starszych, Now. Lek. 2013, 82, 1, 89-96.

Cruz-Jentoft A.J., Baeyens J.P., Bauer J.M. et al. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: report of the European Working Group on Sarcopenia in Older people, Age Ageing 2010, 39: 412-423.

Henrykowska G., Dziedziczak-Buczyńska M., Śmigielski J., Buczyński A. Wpływ stosowania hormonalnej terapii zastępczej na samoocenę stanu zdrowia fizycznego i psychicznego wśród kobiet łódzkich, Probl. Hig. Epidemiol., 2009, 90(4): 556-560.

Bator A., Kasperczyk T, Trening zdrowotny z elementami fizjoterapii, AWF Kraków 2000.

Gaworska M., Kozdroń A., Formy rekreacji ruchowej bezpieczne dla seniorów – inspiracja dla instruktora kinezygerontoprofilaktyki, Medyczne Forum Opieki Długoterminowej 2007, 4: 26-29.

Kozak-Szkopek E., Galus K. Wpływ rehabilitacji ruchowej na sprawność psychofizyczną osób w podeszłym wieku, Gerontol. Pol., 2009, 17(2): 79-84.

Mossakowska M., Błędowski P., Więcek A. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia Wyd. Med. 2012, 531-549.

Prączko K, Kostka T. Aktywność ruchowa, a występowanie infekcji górnych dróg oddechowych u osób w starszym wieku, Gerontol. Pol., 13(3): 195-199.

Smith L.K. Overtraining, excessive exercise, and altered immunity. Is this a T helper-1 versus T helper-2 lymphocyte response? Sports Med. 2003, 33: 347-364.

Nieman D.C., Henson D.A., Gusewitch G. et al. Physical activity and immune function in elderly women, Med. Sci. Sports Exerc. 1993, 25: 823-831.

Łukasik A., Barylski M., Irzmański R. Rehabilitacja osób w wieku podeszłym terapia z wyboru dla starzejącego się społeczeństwa, Geriatria 2011, 5: 315-323.

Zimmer W., Urbanek T., Stańczyk D. i wsp. Starość czy kruchość — co ważniejsze w praktyce?, Chir. Pol. 2012, 1-2: 106-114.

Skarżyński J. Biegiem przez życie, Wyd.3, Mega Sport, Szczecin 2010.

Fries J., Bruce B., Chakravarty E. Compression of Morbidity 1980-2011: A Focused Review of Paradigms and Progress, J. Aging Res. 2011, 2011: 261702.

Rupala B., Kapuściński M. Prozdrowotna oraz psychospołeczna rola lekkiej atletyki u osób starszych na przykładzie ruchu weterańskiego, Med. Rodz. 2010,3/2010: 8-10.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)